LR/OR/MR

LR/OR/MR

Kinderen denken mee in de leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad actief. In deze raad zitten kinderen uit de groepen 4 t/m 8. Aan het begin van het schooljaar wordt er in iedere groep een verkiezing gehouden zodat er 1 leerling afgevaardigd kan worden. De leerlingenraad komt circa 7 maal per jaar bij elkaar onder leiding van de ib'er en de directeur.

In de raad worden zaken besproken die actueel zijn voor de kinderen.
Ook wordt de kinderen gevraagd mee te denken, bijvoorbeeld als het gaat om regels in de school en de invulling van extra activiteiten op school. De kinderen hebben vervolgens als taak om de besproken punten terug te koppelen aan de andere kinderen op school. Door middel van een ideeënbus kunnen alle kinderen input leveren voor de vergaderingen van de leerlingenraad.

Ouderraad

In samenwerking met het team draagt de ouderraad zorg voor de organisatie van bijzondere activiteiten voor de kinderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn het sinterklaasfeest, kerstfeest, paasfeest en avondvierdaagse. Voor assistentie en/of begeleiding wordt ook regelmatig een beroep gedaan op ouders die niet in de OR zitten. We benaderen ouders hiervoor via het ouderhulpformulier of via een persoonlijke oproep. 
 
De leden van de ouderraad worden gekozen door en uit ouders. Deze raad heeft een huishoudelijk reglement, waarin de taken en bevoegdheden zijn geregeld. Aan ouders legt de ouderraad verantwoording af over het gevoerde financiële beleid.
 
De OR vraagt aan u een ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en gemeld op de ouderraadvergadering die plaatsvindt in het najaar. Daarnaast zal het bedrag ook vermeld worden in een brief gericht aan alle ouders. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Zonder deze bijdrage zouden echter een aantal activiteiten niet plaats kunnen vinden.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geregeld orgaan dat toezicht houdt op de gang van zaken en het beleid op school. De MR is samengesteld uit personeelsleden en ouders van de school. Het bestuur van de school is de gesprekspartner van de MR, veelal vertegenwoordigd door de schooldirecteur. De bevoegdheden van de MR zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR een instemmings- of een adviesbevoegdheid. Deze bevoegdheden kunnen de gehele MR toekomen of alleen de personeels- of alleen de oudergeleding. Daarnaast heeft de MR het recht om over alle zaken ongevraagd advies uit te brengen.

Voor het ministerie van Onderwijs horen openbare basisscholen Rembrandt van Rijn en De Achtsprong uit Woerden bij elkaar. Samen vallen wij onder het zgn. brinnummer 11OC en zijn we bij het ministerie bekend onder de naam De Achtsprong. Beide scholen hebben leden afgevaardigd die samen 1 MR vormen. In deze MR zitten personeelsleden en ouders. Ongeveer 7 keer per jaar vergadert de MR; daarbij is dikwijls de directeur van onze scholen aanwezig om toelichting te geven. Voor een aantal voorgenomen besluiten van de directeur van de scholen of van Stichting Klasse heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht.
 
De MR bestaat in 2023-2024 uit:
- Ingrid Rozema - Bouwman (voorzitter, ouderlid De Achtsprong)
- Hester Durieux-Hungerink (personeelslid Rembrandt van Rijnschool)
- Sharon Ram (ouderlid De Achtsprong)
- Sabrina Asmussen (personeelslid De Achtsprong)